Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“), v platnom znení. Záujemca uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email gdpr@vita.sk. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom doručenia súvisiacich materiálov. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je zákazníkovi dostupná.

Vieme, že v rámci využívaní služieb Platformy vita.sk (ďalej „Platforma vita.sk alebo len „Platforma“) s nami zdieľate Vaše osobné údaje. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá prichádza s tým, že nám Vaše osobné údaje zveríte, a preto tieto údaje náležitým spôsobom chránime. Zaviedli sme technické, organizačné a operačné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov a ochranu pred ich stratou alebo zneužitím.

Zákazník súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach a pod. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na gdpr@vita.sk alebo nesúhlasom zaslaným na adresu sídla predávajúceho.

Vymedzenie pojmov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo. To znamená údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o platobnej karte sú Vašimi osobnými údajmi.

Prevádzkovateľom je spoločnosť VITA Academy s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 239 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 157334/B.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti FIO Banka, a. s., Tatra banka a. s., Besteron a Paypal, Inc., ktoré zabezpečujú spracovanie platieb a službu online platobnej brány; spoločnosť Google LLC, ktorá zabezpečuje kalendár, štatistiku návštevnosti a monitorovanie kódov (tagov) na stránke; spoločnosť Sendinblue Inc., ktorá zabezpečuje odosielanie informačných a marketingových e-mailov; spoločnosť Livechatoo Inc., ktorá zabezpečuje online chat na stránke a spoločnosti Functional Software, Inc., Hotjar Ltd., Smartsupp.com, s.r.o. a Datadog Inc., ktoré zabezpečujú monitorovanie a analýzu bugov na stránke.

Príjemcami sú v závislosti od Vašej registrácie Vaši zmluvní partneri. V prípade, ak sa registrujete ako Záujemca, Vaše osobné údaje budú poskytnuté Lektorom, u ktorých si objednáte vzdelávacie služby. V prípade, ak sa registrujete ako Lektor, Vaše osobné údaje budú poskytnuté Záujemcom a zároveň budú zverejnené na Platforme Vita.sk. Platobné údaje sú spracúvané len vyššie uvedeným sprostredkovateľom, spoločnosťou Fio Banka, a. s, ktorá zabezpečuje ich bezpečnosť a utajenie.

Aké osobné údaje spracúvate a za akým účelom?

Platforma Vita.sk spracúva Vaše osobné údaje v prípade a v rozsahu v akom ste nám Vy tieto údaje poskytli. Napríklad v prípade, ak sa na Platforme zaregistrujete, odoberáte náš newsletter alebo využijete náš kontaktný formulár. Vaše osobné údaje vždy spracúvame v súlade s účelom a právnym základom, ktorý sme Vám oznámili. V prípade, ak sa zaregistrujete na Platforme Vita.sk ako Záujemca, Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu, v akom vyplníte registračný formulár, resp. aké údaje o sebe nahráte do svojho profilu. Zároveň spracúvame údaje o tom, aké Podujatia ste navštívili ako aj platobné údaje. Nespracúvame informácie o Vašej kreditnej/debetnej karte ako číslo karty, dátum platnosti či tzv. CVV kód. V prípade vytvorenia si profilu na Platforme a objednania Podujatia spracúvame Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy. Ak sa prihlásite na akékoľvek Podujatie, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu (Meno, Priezvisko a emailová adresa) a za účelom organizácie tohto Podujatia a Vaše osobné údaje budú poskytnuté Lektorovi, ktorý organizuje Podujatie. Právnym základom je plnenie zmluvných záväzkov, ktoré vzniknú na základe Vašej objednávky.  V prípade ak ste Lektor, spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a uzatváraní Zmluvy o spolupráci, zároveň spracúvame informácie o Podujatiach, ktoré ste zorganizovali a informácie súvisiace s jednotlivými Podujatiami ako odmena, ktorá Vám prináleží. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvných záväzkov.

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettra, aby ste boli informovaní o našich ponukách, spracúvame vaše celé meno a e-mailovú adresu. Službu zasielania newslettra nám zabezpečuje dodávateľ, spoločnosť Sendinblue (Brevo), Vaše osobné údaje budú teda poskytnuté nášmu dodávateľovi za účelom poskytovania služby newslettra. Náš dodávateľ je sprostredkovateľom a je viazaný zákonom aj zmluvne k tomu, aby zabezpečoval ochranu a bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

Keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvané budú Vaše celé meno a e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje, ktoré Vy v kontaktnom formulári uvediete. Vaše osobné údaje budú použité na zodpovedanie vášho dotazu alebo na poskytnutie poradenstva, ktoré hľadáte. Základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas.

Vždy, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Bohužiaľ Vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich služieb, pre ktoré potrebujeme Vaše osobné informácie, ak nám súhlas neposkytnete. Ďalšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, nájdete v kapitole “Aké sú vaše práva” nižšie.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, pokým budete využívať naše služby. Ako všeobecné pravidlo vymažeme osobné údaje po tom, ako sme Vám prestali poskytovať naše služby, pokiaľ nám platné všeobecne záväzné právne predpisy neuložia povinnosť Vaše údaje spracúvať a/alebo uchovávať po dlhšiu dobu. V prípade, že požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov alebo odvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a my nie sme nútení na základe platných predpisov údaje spracúvať a/alebo uchovávať, tak ich do 30 dní od Vašej žiadosti vymažeme.

Aké sú Vaše práva?

Na základe právnej úpravy EÚ o ochrane osobných údajov, máte nárok na rôzne práva, ktoré Vám pomôžu kontrolovať používanie a spracovanie Vašich osobných údajov. Máte nárok byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje, týkajúce sa Vás, sú spracované, na aký účel , na akom právnom základe, komu sú Vaše údaje sprístupnené. Všetky tieto informácie Vám budú priznané, samozrejme, bezplatne, zvyčajne 30 dní odo dňa Vašej žiadosti.

Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich nepresných, nekompletných alebo zastaraných osobných údajov. Ak by Vaše spracovanie osobných údajov nebolo v súlade s platným právom, alebo by už spracované osobné údaje boli nekompletné alebo nepresné, prirodzene, môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo blokovanie osobných údajov. Taktiež môžete vzhľadom na Vašu osobitnú situáciu a zo závažných legitímnych dôvodov vzniesť námietku ku spracovaniu Vašich osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo získať  osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade dlhej neaktivity účtu a neaktívneho ročného predplatného a to v dĺžke 3 a viac mesiacov môže byť účet zablokovaný a vymazaný. Účty sú výhradným vlastníctvom prevádzkovateľa.

Ak chcete uplatniť svoje práva, jednoducho nám pošlite email so žiadosťou. Ak si neželáte dostávať naše informačné newslettre, môžete použiť aj odkaz na zrušenie odberu, ktorý nájdete v spodnej časti každého newslettra. V prípade, že si prajete vymazať svoj používateľský účet, môžete tak spraviť v svojom profile na tabe Nastavenia v časti Zmazať účet. 

V prípade nášho nesúladu s vašou žiadosťou môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148.

Vyhlásenie o cookies

Čo sú cookies?

Aby sme lepšie pochopili, aké služby sú cenné pre našich zákazníkov, používame “cookies”. Súbory cookies sú malé kúsky údajov ukladané v adresároch prehliadača Vášho počítača alebo mobilného zariadenia počas prehliadania určitých webových stránok. Súbory cookies umožňujú webovému serveru zapamätať si Vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a ďalšie predvoľby zobrazovania) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo surfujete z jednej webovej stránky na druhú. Súbory cookies sú navrhnuté a používané na zlepšenie Vášho používateľského zážitku tým, že webovým stránkam umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie a tiež Vám napomáhajú v navigácii na webovej stránke. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako napríklad počet návštevníkov webových stránok ako aj najčastejšie navštevované sekcie webových stránok. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby. Všetky bežné prehliadače umožňujú spravovať súbory cookies v rámci svojich nastavení. Viac informácií o cookies a ich správe nájdete na www.aboutcookies.org.

Ako používame cookies?

Na rozšírenie rozsahu funkcií internetovej ponuky a pohodlnejšiu úpravu používania sa pre používateľa používajú tzv. cookies. Používateľ má možnosť pomocou vhodných nastavení v prehliadači zabrániť uloženiu cookies do pamäte na používateľskom počítači. Internetová stránka používa funkciu Google Remarketing na inzerciu online. Remarketing umožňuje znova osloviť používateľa, ktorý už navštívil internetové stránky, a zobrazovať pre neho reklamný obsah špecificky zacielený na záujmy, ktoré prejavil počas týchto predchádzajúcich návštev. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na webových stránkach na internete. Návštevníci môžu zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google, keď navštívia stránku spoločnosti Google https://www.google.com/settings/ads.

Cookies používame na našich webových stránkach, aby ste mali z návštevy webovej stránky www.vita.sk príjemný a spoľahlivý zážitok. Používanie súborov cookies umožňuje plne využiť všetky dostupné funkcie tejto webovej stránky.

Súhlas

Udelením Vášho súhlasu/používaním našich webových stránok akceptujete, že sú cookies používané v súlade s týmito pravidlami. Používaním našich webových stránok Váš webový prehliadač automaticky prijíma súbory cookies, pokiaľ ste nezmenili nastavenia prehliadača. V prípade, že nesúhlasíte s používaním súborov cookies, musíte v nastavení prehliadača zakázať súbory cookies alebo sa zdržať návštevy tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že ak nebudete súhlasiť s uložením súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať konkrétne funkcie tejto webovej stránky.

Aké súbory cookie používame

  • WordPress cookie – dôležité pre základnú funkčnosť našej webstránky, webu a redakčného systému
  • Cookie pre objednávku – dôležité pre opakovanú objednávku bez nutnosti vypĺňania údajov
  • Google Analytics – informácie o bežnom používaní našich webstránok
  • Google Analytics: konverzné – umožňujú nám analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • Google Analytics: trackingové – v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • Google Analytics: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a ich relevantné cielenie reklamy
  • Google Ads: konverzné – umožňujú nám analyzovať výkon rôznych reklamných kampaní
  • Google Ads: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a ich relevantné cielenie reklamy
  • Facebook: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a relevantné cielenie
  • Smartsupp: trackingové – v kombinácii s konverznými akciami a cieľmi pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov a v prípade používania chatu si pamätajú vaše údaje a informácie o navštívených podstránkach