Online Kurzy Zadarmo aj pre ZAMESTNANÝCH cez Národný projekt Nestrať Prácu – Vzdelávaj sa

Radi by ste sa rekvalifikovali, zvýšili si kvalifikáciu a odbornosť alebo si našli novú lepšie platenú prácu? Radi vám pomôžeme so získaním príspevku na naše online kurzy zadarmo cez Národný projekt Nestrať Prácu – Vzdelávaj sa. Dáme Vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom.

Informácie a podmienky Národný projekt Nestrať Prácu – Vzdelávaj sa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na získanie, t. j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblastiach:

 • Nedostatkové profesie (Informačné technológie)
 • Digitalizácie a automatizácie
 • Zeleného hospodárstva

Obnova zručností v rámci tohto projektu nebude podporovaná. Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

Záujemca o kurz sa zaeviduje ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) so žiadosťou (žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania) na Oddelení služieb pre občana. To je základ.

Keďže cieľovou skupinou je ZoZ, každý, kto je zaevidovaný ako ZoZ a má záujem o vzdelávanie, ktoré zohľadňuje jeho individuálne potreby, možnosti a schopnosti s ohľadom na potrebné zručnosti v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného hospodárstva, sa môže zapojiť do tohto projektu. Nezohľadňuje sa, aký je jeho ďalší status, či je zamestnaný, vykonáva SZČ, je na materskej/rodičovskej dovolenke alebo je dobrovoľne nezamestnaný a pod. – ZoZ môže byť každý, kto nie je evidovaný ako UoZ (uchádzač o zamestnanie = v evidencii nezamestnaných). To znamená, že pre tento projekt je kľúčové, aby žiadateľ spĺňal podmienku oprávnenej cieľovej skupiny a mal záujem o vzdelávanie, ktoré je zamerané na rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného hospodárstva.

Výber online kurzov a vzdelávania

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania. V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má 2 hlavné časti:

 1. časť – vypĺňa záujemca o zamestnanie
 2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania

Poskytovateľ vzdelávania je povinný k žiadosti priložiť cenový prieskum (vyhodnotenie cenového prieskumu – tlačivo v nižšie) preukazujúci, že konečná maximálna cena kurzovného uvedená v žiadosti predstavuje primeranú cenu na trhu (max. o 20 % vyššia ako najnižšia porovnávaná), ktorý je potrebné:

 • Vykonať oslovením 2 ďalších poskytovateľov vzdelávania, ktorí realizujú rovnaké/obdobné vzdelávanie (je potrebné predložiť komunikáciu s poskytovateľmi vzdelávania, ktorí boli oslovení) ALEBO
 • Preukázať informáciami z webových stránok 2 ďalších poskytovateľov vzdelávania, ktorí realizujú rovnaké/obdobné vzdelávanie (je potrebné predložiť „print screeny“ predmetných webových stránok, môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok, ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu vzdelávania) ALEBO
 • Vyjadrenie k nezrealizovaniu cenového prieskumu (tlačivo dostupné nižšie), v ktorom jasne a zreteľne odôvodní, prečo nie je možné požadovaný cenový prieskum z objektívnych dôvodov vykonať.

Tlačivá pre preplatenie online kurzov UPSVaR Nestrať Prácu

Tlačivá Národný projekt Nestrať prácu – Vzdelávaj sa:

 1. Tlačivo Žiadosť o Poskytnutie Príspevku na Vzdelávanie
 2. Tlačivo Žiadosť o Sprostredkovanie vhodného Zamestnania
 3. Vyjadrenie k Nezrealizovaniu Cenového Prieskumu
 4. Vyhodnotenie Cenového Prieskumu

Stiahnite si potrebné tlačivázašlite nám ich emailom na info@vita.sk. S cenovým prieskumami Vám vieme poradiť. Poskytujeme najväčšiu ponuku online kurzov na Slovensku. Zároveň ako jediná spoločnosť máme naše kurzy akreditované MŠ SR a zároveň medzinárodne certifikované.

Zdroje a informácie o nedostatkových profesiách alebo odvetviach hospodárstva:

 1. https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy/zamestnania
 2. https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803
 3. https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/manazerske%20zhrnutia%202020/man_zhrn_strednodoba_prognoza.pdf
 4. https://www.uplatnenie.sk/rebricky/

Autor

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.