I. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.vita.sk, kde prevádzkovateľom je spoločnosť VITA Academy s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 239 516, IČ DPH: SK2121621403, sme platci DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 157334/B. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

VITA je online zážitková vzdelávacia platforma (e-learning) pre dospelých používateľov, ktorá učí programovať, tvoriť grafiku, marketing a reklamu. Ďalej vzdeláva v oblasti manažérskych zručností a osobného rozvoja. VITA je skratka pre Virtual IT Academy. E-learning z pohodlia domova či firmy. Deti sa môžu na platforme vzdelávať pod kontrolou rodičov s odporúčaním od 15 roku života. Na platforme a jej obsahu kurzov sa môžu nachádzať aj explicitne výrazy (ako napr. faily, fuckupy, ojebabrať a pod.). Takže pokiaľ ste citlivá a senzitívna osoba na podobné výrazové prostriedky, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online kurzu, ročného predplatného a materiálov. Nespokojnosť so spôsobom firemnej a lektorskej komunikácie nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník, používateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory a cvičenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

Podporované zariadenia a softvér. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.vita.sk. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Berie na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru

Sociálne DRM. Ak sú elektronické knihy a materiály prístupné bez ochrany šifrovaním, teda označené formátmi EPUB, PDF, MOBI, PPTX, DOCX, VSDX, XLSX, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe, videu, prezentácii viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.vita.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 14 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet. Predpokladom použitia niektorých služieb môže byť špecifické softvérové vybavenie zariadenia používateľa. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení.

Online kurzom sa rozumie online služba poskytovaná kupujúcemu. Online kurz obsahuje video záznamy z prezenčných alebo iných online kurzov spoločnosti IT Academy s.r.o. a partnerov. Celková dĺžka online kurzu je tvorená základnou dĺžkou certifikovaného kurzu v rozsahu 4 až 10 hodín a obsahuje aj záznamy z kurzov realizovaných v uplynulých rokov alebo bonusový obsah.

Certifikát o absolvovaní kurzu. Získanie a stiahnutie certifikátu je bonusová služba pre zákazníkov pri úspešnom absolvovaní online kurzu t. j. prezretie všetkých videí kurzu a úspešné absolvovanie testov, ak sú k dispozícií. Na certifikát o absolvovaní kurzu nie je právny nárok.

Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

III. Autorské práva

Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie po dobu 12 mesiacov od dňa odoslania objednávky záujemcom. Pri poskytnutí zliav alebo pri akciách 1 + 1 kurz zdarma, je doba používania obsahu obmedzená na obdobie 5 mesiacov. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia

Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu tretej osobe.

Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.vita.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.vita.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.vita.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe. Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z práv prevádzkovateľa. Pri poskytovaní zliav a pri akciách 1 + 1 kurz zdarma sa tieto zľavy nekombinujú pri kurzoch drahších ako 100 € a certifikačných kurzov. Takáto zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak. Zákazník si na stránke www.vita.sk kupuje ročnú licenciu od dátumu objednania na online kurzy alebo ročné predplatné na všetky kurzy alebo na ročné predplatné na všetky kurzy vybranej vzdelávacej kategórie. Materiály, cvičenia, prezentácie, knihy sú poskytované ako bonusová služba, na ktorú nie je právny nárok.

Zákaz nelegálneho používania, upozornenie pre firmy a organizácie, výhrada práv

Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná. Dodávateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Kupujúceho online kurzy bezodkladne e-mailom na adresu info@vita.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytované online kurzy Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t. j. neposkytuje vzdelávanie sebe alebo svojim zamestnancom, ale online kurzy ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo nepredávať online kurzy a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online a prezenčné kurzy. Rovnako si dodávateľ vyhradzuje právo takéto online kurzy zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. Takúto skutočnosť Dodávateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. Táto forma predaja online kurzov Dodávateľom tretej strane nie je zakázaná, avšak Dodávateľ si však nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

Platobné podmienky a ceny

Ceny jednotlivých produktov a kurzov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Vystavenie certifikátu o absolvovaní kurzu v anglickom jazyku a jeho zaslanie poštou je možné za poplatok od 42 Eur s DPH podľa absolvovaného kurzu. Cena za akreditovanú skúšku alebo opravný termín skúšky je od 54 Eur s DPH podľa absolvovaného kurzu.

Cenu za online kurz alebo ročné predplatné online kurzov kupujúci zaplatí predávajúcemu a to buď:

  • Bankovým prevodom na účet
  • Online platobnou bránou/elektronické platby
  • Na faktúru so splatnosťou 14-30 dní

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa. Je možná aj platba na faktúru s okamžitým prístupom k online kurzom alebo ročné predplatnému pri vybraných podnikoch a štátnych inštitúciách a dohodnúť si 14-30 dňovú splatnosť. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu so splatnosťou, a to najmä z dôvodu, ak objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch ako sú Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď., prípadne ak objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Akciové ponuky a zľavy sa nevzťahujú na programy REPAS, KOMPAS, NESTRAŤ PRÁCU. Akciové ponuky a zľavy sú určené pre zákazníkov, s ktorými nemáme ďalšie dodatočné náklady.

Zmeny Služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah kurzu vrátane elektronických materiálov a výukových videí.

Ukončenie

Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.vita.sk. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody, Obchodných podmienok a podmienok používania.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na online kurz môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.vita.sk. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa emailom na info@vita.sk). Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a licenčnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.vita.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. Platnosť licencií a predplatného ku kurzom začína dňom odoslania objednávky záujemcom. Upozorňujeme, že doba ročného predplatného sa počíta od dátumu objednania, nie od dátumu úhrady. Je teda v najlepšom záujme zákazníka realizovať úhradu čím skôr, ideálne obratom prostredníctvom online platobnej brány. Rovnako je v najlepšom záujme zákazníka uviesť správne fakturačné a identifikačné údaje ako sú variabilný symbol a pod. Pri zakúpení online kurzov alebo e-mentoringu poskytovateľ nezabezpečuje licencie na softvér alebo programy pre zákazníka. Zákazník si ich zabezpečuje samostatne. V prípade uvádzania nepravdivých, účelových či skreslených informácií si poskytovateľ vyhradzuje právo recenzie a hodnotenia nepublikovať.

IV. Podmienky používania online kurzov, e-materiálov a video materiálov

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu a Poskytovateľ elektronického obsahu, ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu vita.sk (ďalej len „Služba“). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickými materiálmi, video materiálmi a e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.vita.sk).

Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody a obchodných podmienok, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online kurzu, ročného predplatného a materiálov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronického kurzu, materiálov a video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas a oboznámenie s touto licenčnou dohodou, podmienkami používania a obchodnými podmienkami. Poskytovateľ nezabezpečuje softvér ani programované vybavenie, hostingy, databázy, servery a iný hardvér pri kúpe online kurzov a elektronických materiálov. Pre platiacich zákazníkov sú k dispozícií bonusy na podstránke Bonusy Benefity, kde sú dostupné zľavy pre nákup softvéru a programov.

Video obsah je dostupný v HD kvalite (720p, 1080p alebo 2K). Video obsah môže mať rôznu úroveň hlasitosti. Odporúčame kurzy sledovať a počúvať na slúchadlách a nastaviť si príslušnú hlasitosť cez ovládací panel počítača alebo príslušného zariadenia. Nespokojnosť s video alebo audio kvalitou kurzu nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Kurzy, ktoré pripravujeme majú označenie (Pripravujeme) s modrým štítkom nad ukážkou kurzu a jeho logom. Zákazník si môže tento kurz zaplatiť, je však povinný počkať na jeho skompletizovanie, ktoré trvá do 1 mesiaca od objednania kurzu. Zákazník objednávkou kurzu, ktorý je v príprave, akceptuje tieto obchodné a licenčné podmienky a nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s obchodnými, licenčnými podmienkami vrátane podmienok používania. Pri každom kurze je priamo k dispozícií rozsiahla ukážka kurzu, ktorú si zákazník môže bezplatne pozrieť. Každý zákazník sa teda môže oboznámiť s obsahom kurzu vrátane rozsiahlej videoukážky pred jeho kúpou. Nespokojnosť s kurzom alebo lektorom nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Etický kódex a podmienky správania na vzdelávacej platforme a sociálnych sieťach VITA

Používateľ je povinný dodržiavať zásady slušného chovania, netikety a etického kódexu na e-learningovej platforme www.vita.sk, sociálnych sieťach a kanáloch spoločnosti VITA Academy s.r.o. a IT Academy s.r.o..

Poskytovateľ nebude rešpektovať akékoľvek náznaky násilného a toxického správania, vyhrážania, podvodného a klamlivého konania, osočovania, nadávania a používania vulgárnych výrazových prostriedkov voči zamestnancom, lektorom alebo iným používateľom platformy VITA. Takéto správanie je na platforme neprípustné.

V prípade, že budete etický kódex a zásady slušného chovania porušovať po zakúpení našich služieb a kurzov, bude vám prístup na platforme zablokovaný a takéto príspevky zablokované. Môžete ho darovať inej osobe, ktorá bude rešpektovať tieto pravidlá. Hulvátske, agresívne a toxické správanie nemá čo robiť na našej vzdelávacej platforme a sociálnych sieťach a je neprípustné.

Ak vám uvedené podmienky nevyhovujú, nepristupujte prosím k objednávke našich služieb a kurzov.

E-mentoring

Službu E-mentoring je možné si zakúpiť k online kurzom. E-mentoringom sa rozumie elektronická komunikácia prostredníctvom emailových správ zákazníka a konzultanta/lektora. E-mentoring obsahuje celkovo 3 emailové správy zákazníka s 1 otázkou na konzultanta/lektora. E-mentoring je dostupný po dobu 1 mesiaca. Lektor má 7 pracovných dní na odpoveď. V prípade, že zákazník zakúpenú službu e-mentoring nevyužije a nevyčerpá 3 emailové správy po dobu 1 mesiaca služba sa ďalej nepredlžuje a končí.

Po úspešnom absolvovaním kurzu dávate svoj súhlas s pridaním do zoznamu referencií v prípade spokojnosti s kurzami, ktoré ohodnotíte.

Zákazník si na stránke www.vita.sk kupuje ročnú licenciu od dátumu objednania na online kurzy alebo ročné predplatné na všetky kurzy alebo na ročné predplatné na všetky kurzy vybranej vzdelávacej kategórie. Materiály, cvičenia, prezentácie, knihy sú poskytované ako bonusová služba, na ktorú nie je právny nárok.

V. Reklamácie a zodpovednosť za vady

Táto časť obchodných podmienok upravuje zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytovanej služby a reklamácie takýchto vád. Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje len na zmluvy uzatvorené s používateľom – nepodnikateľom (tzn. používateľom – fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prijatia služby používateľom.

Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej prevzatí používateľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len časti služby, výmenu takej časti služby, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú, ak to používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby používateľ mohol službu riadne užívať ako službu bez vady, má používateľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú používateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však používateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady služby alebo pre väčší počet vád službu riadne využiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady služby, má používateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Ak má služba predávaná za nižšiu cenu vadu, za ktorú poskytovateľ zodpovedá, má používateľ namiesto práva na výmenu služby právo na primeranú zľavu. V prípade technických chýb a zjavných chybách pri cene kurzu ako 0 Eur, 1 Eur a ceny, ktoré sú výrazne nižšie ako ceny online kurzy má poskytovateľ právo odmietnuť predaj kurzu za takúto cenu. Poskytovateľ neručí a nezodpovedá za dostupnosť služieb poskytovateľa webhostingu Websupport, video služby Vimeo a prihlasovanie cez sociálne siete Facebook, LinkedIn a Google. Poskytovateľ nie je zodpovedný za problémy a chyby na strane zákazníka. Poskytovateľ nie je zodpovedný za neznalosť práce s počítačom, prehliadačmi a informačnými technológiami zákazníka.

V prípade, že má zákazník technické problémy a nefunguje mu platforma VITA nahlási túto skutočnosť, čo najskôr na emailovú adresu: info@vita.sk  s popisom problému, technickými parametrami počítača, notebooku alebo zariadenia, ktoré používa na prístup do platformy VITA a to najmä: operačný systém a jeho edíciu spolu s verziou, prehliadač spolu s jeho verziou a prípadnými doplnkami prehliadača, veľkosť pamäte RAM, rozlíšenie obrazovky. K uvedeným informáciám doplní printscreen, screenshot, fotku obrazovky prípadne video, kde je zaznamenaná chyba.

Poskytovateľ si vyhradzuje 15 pracovných dní na odpoveď k technickému problému a následne má ďalších 15 pracovných dní na vyriešenie tohto technického problému za predpokladu, že ide o oprávnený problém na strane poskytovateľa.

Používateľ môže uplatniť reklamáciu u poskytovateľa písomnou formou prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava – Nové Mesto), alebo formou elektronickej správy zaslanej na emailovú adresu: info@vita.sk.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať používateľovi potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak používateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak používateľ uplatní reklamáciu, poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť používateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia používateľa, ktoré z týchto práv používateľ uplatňuje, určí poskytovateľ spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú službu.

Poskytovateľ vydá používateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), má používateľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. V prípade, že poskytovateľ takúto žiadosť používateľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má používateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjekt v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. V prípade cezhraničného sporu má používateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Orgánom dozoru nad činnosťou poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava (www.soi.sk).

VI. Právo odstúpiť od zmluvy

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu sídla poskytovateľa. V oznámení o odstúpení uvedenie používateľ meno a priezvisko, jeho adresu, číslo (identifikáciu) objednávky, dátum objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Peniaze budú používateľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom používateľa a používateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Pri každom kurze je priamo k dispozícií rozsiahla ukážka kurzu, ktorú si zákazník môže bezplatne pozrieť. Každý zákazník sa teda môže oboznámiť s obsahom kurzu vrátane rozsiahlej videoukážky pred jeho kúpou. Nespokojnosť s kurzom, lektorom, video alebo audio kvalitou kurzu, spôsobom firemnej a lektorskej komunikácie nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.