I. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.vita.sk, kde prevádzkovateľom je spoločnosť Digima s.r.o. so sídlom Alejová 1634/5 040 01 Košice – mestská časť Juh zapísaná Vložka číslo: 45692/V, IČO: 52192105 a spoločnosť VITA Company s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto Vložka číslo: 135535/B, IČO: 52218538. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory a cvičenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

Podporované zariadenia a softvér. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.vita.sk. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Berie na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru

Sociálne DRM. Ak sú elektronické knihy a materiály prístupné bez ochrany šifrovaním, teda označené formátmi EPUB, PDF, MOBI, PPTX, DOCX, VSDX, XLSX, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe, videu, prezentácii viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.vita.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 14 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení.

Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

III. Autorské práva

Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia

Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu tretej osobe.

Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.vita.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.vita.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.vita.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe. Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z práv prevádzkovateľa. Pri poskytovaní zliav a pri akciách 1 + 1 kurz zdarma sa tieto zľavy nekombinujú pri kurzoch drahších ako 100 € a certifikačných kurzov. Takáto zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.

Zákaz nelegálneho používania, upozornenie pre firmy a organizácie, výhrada práv

Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná. Dodávateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Kupujúceho online kurzy bezodkladne e-mailom na adresu admin@vita.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytované online kurzy Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie sebe alebo svojim zamestnancom, ale online kurzy ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepredávať online kurzy a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online a prezenčné kurzy. Rovnako si dodávateľ vyhradzuje právo takéto online kurzy zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. Takúto skutočnosť Dodávateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. Táto forma predaja online kurzov Dodávateľom tretej strane nie je zakázaná, avšak Dodávateľ si však nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

Zmeny Služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

Ukončenie

Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.vita.sk. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody, Obchodných podmienok a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu Online kurz a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na online kurz môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.vita.sk. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa emailom na admin@vita.sk). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.vita.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a licenčnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.vita.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienky používania online kurzov, e-materiálov a video materiálov

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu a Poskytovateľ elektronického obsahu, ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu vita.sk (ďalej len „Služba“). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickými materiálmi, video materiálmi a e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.vita.sk). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody a obchodných podmienok, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online kurzu a materiálov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronického kurzu, materiálov a video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas a oboznámenie s touto Licenčnou dohodou, podmienkami používania a obchodnými podmienkami. Objednávku elektronického obsahu nie je možné po jej zaplatení zrušiť ani vrátiť peniaze. Zároveň stiahnutím elektronického obsahu strácate nárok na odstúpenie od zmluvy.