Neverbálna Komunikácia: Čo je a ako ju môžete využiť vo svoj prospech

Ľudia boli odjakživa spoločenské tvory, žili v skupinách a vzájomne spolupracovali. Sociálna interakcia je aj dnes neoddeliteľnou súčasťou ľudského života a má zásadný vplyv na psychickú a fyzickú pohodu človeka. Ľudia majú tiež vyvinutú schopnosť empatie. Vďaka tomu dokážeme rozlišovať emócie, vcítiť sa do druhých a pochopiť ich posolstvá aj bez použitia slov. Naučte sa lepšie chápať neverbálne signály a zistite, ako neverbálnu komunikáciu používať v pracovnom prostredí.

Definícia neverbálnej komunikácie

Idete do obchodu, starší pán vám otvorí dvere a naznačí, že máte ísť dnu. Alebo čakáte na autobusovej zastávke a z druhej strany zbadáte kamarátku, ktorá vám veselo kýva. Možno vás čaká dôležitá prezentácia a vidíte, že kolega vedľa vás nervózne poklepkáva nohou.

Vo všetkých situáciách je prítomná neverbálna komunikácia. Môžeme ju chápať, ako rozhovor bez slov. Informácie sa prenášajú cez mimiku, gestá, očný kontakt alebo dotyky. Dokážeme zaregistrovať, čo sa deje, ako sa človek cíti aj bez toho, aby vyslovil jediné slovo.

Reč tela výborne dopĺňa verbálnu komunikáciu. Bez nej by sme pôsobili ako roboti bez emócií. Druhý človek by len ťažko porozumel tomu, čo sa snažíme povedať. Neverbálna komunikácia obohacuje náš rozhovor o emócie, ktoré dávajú slovám hlbší význam a kontext .

Vedecký výskum neverbálnej komunikácie začal publikáciou Charlesa Darwina Prejavy emócii u človeka a zvierat, z roku 1872. Vo svojej publikácii dospel k záveru, že neverbálna komunikácia je primárnym spôsobom doručenia. Aj ďalší odborníci na medziľudskú komunikáciu tvrdia, že neverbálne prejavy tvoria až 70 % komunikácie. Zvyšných 30 % zahŕňa skutočné slová.

Podiel aspektov neverbálnej komunikácie - Koláčový graf

Verbálna a neverbálna komunikácia

Verbálna komunikácia používa na prenos informácií písaný text, hovorený alebo posunkový jazyk. Neverbálna komunikácia je naopak závislá od výrazov tváre a reči tela. Hlavný rozdiel medzi týmito druhmi dorozumievania sa je spôsob, akým sú informácie interpretované.

Verbálna komunikácia je explicitná, čo znamená, že priamo prenáša konkrétne informácie . Ľudia si vedome vyberajú, čo hovoria. Slová, ktoré používajú odrážajú ich úmysly voči ostatným. Ak chceme druhého človeka potešiť, volíme povzbudzujúce slová. Naopak, pri oznamovaní nepríjemných správ hovoríme tak, aby sme druhého človeka nezranili.

Neverbálna komunikácia je častokrát neriadená. V stresových situáciách si neuvedomujeme, čo robí naše telo a ako to pôsobí na ostatných. Neverbálne signály sa dokonca líšia v závislosti od kontextu a kultúry. Rockeri radi ukazujú rockerské gesto známe ako „devil’s horns“, čím sa prihlasujú k rockovej hudobnej kultúre. V krajinách ako Turecko, Španielsko a Grécko toto gesto naznačuje, že niekomu partner „nasadil parohy“.

Vplyv rôznych typov neverbálnych prejavov - Stĺpcový graf

Príklady neverbálnej komunikácie

Neverbálna komunikácia sa prejavuje rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách. Tu sú niektoré z najčastejších foriem:

Haptika

Haptika sa zaoberá dotykmi a fyzickým kontaktom medzi ľuďmi. Dotyky môžu vyjadrovať širokú škálu emócií – od priateľstva a podpory, cez lásku až po agresiu. V niektorých kultúrach je dotyk bežnejší a prijateľnejší (napr. v juhoeurópskych krajinách), zatiaľ čo v iných je viac obmedzený (napr. v severských krajinách).

kurz neverbálna komunikácia haptika

Mimika

Mimika je výraz tváre, ktorý dokáže prezradiť naše pocity a nálady. Úsmev, zamračenie, zdvihnuté obočie – to všetko sú signály, ktoré ostatní dokážu interpretovať a reagovať na ne. V pracovnom prostredí je dôležité udržiavať pozitívnu mimiku, ktorá podporuje príjemnú atmosféru a dôveru. Niektoré výrazy tváre, ako radosť, smútok, hnev, strach, prekvapenie a znechutenie, sú univerzálne a rozpoznateľné naprieč kultúrami. Pravý úsmev (tzv. Duchennov úsmev) zapája svaly okolo očí, zatiaľ čo falošný úsmev väčšinou zapája len ústa.

kurz neverbálna komunikácia mimika

Gestikulácia a gestika

Gestikulácia zahŕňa pohyby rúk a iných častí tela, ktoré sprevádzajú hovorený prejav. Tieto gestá zvýrazňujú dôležité body v komunikácií a môžu nahradiť slová tam, kde ich nie je možné použiť. Gestika je dôležitým nástrojom pri prezentáciách a verejných vystúpeniach, pretože posilňuje dojem a pochopenie u poslucháčov.

V niektorých krajinách je neverbálna komunikácia súčasťou kultúry národa. Napríklad ukazovanie palcom hore v niektorých krajinách znamená „v poriadku“, zatiaľ čo inde to môže byť urážlivé. Taliani sú známy svojou expresívnou gestikuláciou, ktorá dopĺňa ich vášnivé prejavy. Rôzne typy gest, ako ukazovacie, ilustračné alebo symbolické gestá, majú rôzne významy a funkcie.

kurz neverbálna komunikácia gestikulácia gestika

Proxemika

Proxemika skúma využívanie priestoru v komunikácii. Osobná vzdialenosť medzi komunikujúcimi osobami môže signalizovať mieru intimity, rešpektu alebo autority. V pracovnom prostredí je dôležité rešpektovať osobný priestor kolegov a klientov. Osobný priestor je rozdelený na niekoľko zón – intímna (0-45 cm), osobná (45 cm – 1,2 m), spoločenská (1,2 – 3,6 m) a verejná (nad 3,6 m). Každá zóna je vhodná pre rôzne typy interakcií. Kultúry s vysokou mierou interakcie (napr. Latinská Amerika) majú tendenciu mať menšie osobné zóny než kultúry s nízkou mierou interakcie (napr. Japonsko).

Posturika

Posturika sa zaoberá polohou tela a postojom. To, ako stojíme, sedíme alebo sa pohybujeme, môže signalizovať našu sebaistotu, otvorenosť alebo naopak, uzavretosť a nervozitu. Správna posturika je kľúčová najmä pri verejných vystúpeniach a pracovných stretnutiach, kde je dôležité vyvolať dobrý dojem. Napríklad vzpriamený postoj s hlavou hore naznačuje sebavedomie, zatiaľ čo sklopená hlava a zhrbené ramená môžu naznačovať neistotu. Otvorená posturika (napr. roztiahnuté ruky a nohy) naznačuje prístupnosť a priateľskosť, zatiaľ čo uzavretá posturika (napr. prekrížené ruky a nohy) môže signalizovať obranu alebo neprístupnosť.

Očný kontakt

Očný kontakt je silným prostriedkom neverbálnej komunikácie. Dokáže vyjadriť záujem, pozornosť, úprimnosť, ale aj dominanciu či nepriateľstvo. Udržovanie očného kontaktu môže signalizovať záujem a úprimnosť, ale príliš dlhý očný kontakt môže byť vnímaný ako agresívny alebo nepríjemný. V niektorých kultúrach (napr. v západných) je očný kontakt dôležitý pre prejav úcty a záujmu, zatiaľ čo v iných (napr. východoázijské kultúry) môže byť prílišný očný kontakt považovaný za neúctivý alebo agresívny.

Korelácia medzi očným kontaktom a dôverou - Bodový graf

Neverbálna komunikácia v pracovnom prostredí

Neverbálna komunikácia v pracovnom prostredí ovplyvňuje nielen medziľudské vzťahy, ale celkovú atmosféru na pracovisku. Jasné a zrozumiteľné spojenie verbálnej a neverbálnej komunikácie predchádza nedorozumeniam a buduje silné pracovné vzťahy.

Darlene Price, autorka knihy „Well Said: Presentations and Conversations That Get Results“ tvrdí, že to, ako niečo povieme, má väčší vplyv ako to, čo povieme. Ak sa verbálna a neverbálna komunikácia nezhoduje, príjemcovia vždy veria skôr spôsobu, akým sme im správu odovzdali.

Intenzita neverbálnych signálov - Tepelná mapa

Keď prezentujete výsledky klientovi, mali by ste pôsobiť sebavedomo a udržiavať očný kontakt. Ak budete prešľapovať z jednej nohy na druhú a rozhadzovať rukami môže to pôsobiť nepresvedčivo. Keď sa stretnete na chodbe so šéfom, mali by ste dodržiavať primeranú vzdialenosť. Poďme rovno na tipy, ako správne využívať neverbálnu komunikáciu v praxi.

5 tipov, ako využívať neverbálnu komunikáciu

 1. Udržujte očný kontakt: Počas rozhovoru je dôležité udržiavať očný kontakt. Druhej osobe tak dáte najavo, že počúvate a zaujímate sa o to, čo chce povedať. Pri ústnej prezentácii udržujte očný kontakt s celým publikom. Ak by ste sa upriamene pozerali iba na jednu osobu, ostatní účastníci by sa mohli cítiť ignorovaní. Zároveň by ste túto osobu mohli dostať do rozpakov.
 2. Rešpektujte osobný priestor: Dodržiavaním osobného priestoru ukážete kolegom rešpekt a ohľaduplnosť. Prílišná blízkosť môže byť pre niekoho nepríjemná. Na druhej strane, ak budete stáť príliš ďaleko, poslucháč si môže myslieť, že ho nechcete vypočuť.
 3. Pozor na dotyky: Každý človek je jedinečný. Niektorí sú veľmi kontaktní a vyjadrujú svoje priateľstvo objatiami a dotykmi. Pre iných však môže byť takéto správanie zvláštne a nepríjemné.
 4. Držanie tela hovorí veľa: Náš postoj a držanie tela dokáže prezradiť, čo vnútri prežívame. Vyjadruje tiež úroveň našej angažovanosti v rôznych situáciách. Prekrížené ruky symbolizujú zatvorenosť, neprijatie a obranný postoj. Ak chcete na kolegov pôsobiť sebavedome, udržujte svoje telo vzpriamene. Zhrbený postoj naznačuje neistotu a uzavretosť. Môže sa z vás stať sivá myška, pretože si vaši kolegovia budú myslieť, že nie ste otvorení nadviazať nové kontakty.
 5. Počúvajte pozorne: Ako spoznáte kvalitný rozhovor? Vtedy, keď sú rovnako zapojené obe strany. Ukážte svojmu kolegovi pozornosť prikývnutím hlavy alebo miernym úsmevom. Odložte telefón a iné veci, ktoré by vás mohli rozptyľovať. Počas konverzácie neodpisujte na správy, nehrajte sa s vlasmi alebo doplnkami.

BEST TIP: Nepozerajte sa počas prezentácie ľuďom priamo do očí. Zamerajte sa skôr na striedanie pohľadu medzi očami a oblasťou okolo nosa či čela osoby. 

Zhrnutie

Poznáte porekadlo „činy hovoria hlasnejšie ako slová?“ Reč tela a verbálna komunikácia môže ovplyvniť vašu kariéru a profesionálny rast pozitívne, ale aj negatívne.

Vaša gestika, mimika a postoj musí odzrkadľovať to, čo hovoríte. Rozdiel medzi slovami a rečou tela vedie k nedorozumeniam. Predstavte si, že pracujete na vedúcej pozícií. Svoj tím chcete pochváliť za dobre odvedenú prácu, ale, ako rozprávate neudržiavate s nimi očný kontakt a zamračene mraštíte obočie. Pravdepodobne nebudú vedieť či to, čo hovoríte myslíte úprimne.

Vedieť správne využívať prejavy neverbálnej komunikácie je zručnosť, ktorá si vyžaduje prax. Do efektívnej komunikácie nepatrí len schopnosť ovládať svoje vlastné prejavy, ale pozerať a počúvať medzi riadkami. To vám umožní lepšie rozpoznať, kedy sa váš zamestnanec trápi alebo kedy váš kolega potrebuje pomoc.

Objednajte si náš kurz efektívnej komunikácie a zdokonaľte si svoje komunikačné zručnosti. Naučíme vás, ako správne reagovať v rôznych situáciách a zvládnuť pokročilú argumentáciu.

Objavte všetky online Soft Skills kurzy

Použité zdroje a literatúra

 1. Montagu, A. (1971). Touching: The Human Significance of the Skin. New York: Harper & Row.
 2. Field, T. (2001). Touch. Developmental Review, 21(4), 795-823.
 3. Ekman, P. (2003). Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. New York: Times Books.
 4. Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 17(2), 124-129.
 5. Kendon, A. (2004). Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. McNeill, D. (1992). Hand and Mind: What Gestures Reveal about Thought. University of Chicago Press.
 7. Hall, E. T. (1966). The Hidden Dimension. New York: Doubleday.
 8. Aiello, J. R. (1987). Human spatial behavior. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology (pp. 389-504). New York: Wiley.
 9. Mehrabian, A. (1972). Nonverbal Communication. Chicago: Aldine-Atherton.
 10. Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2009). Nonverbal Communication in Human Interaction. Wadsworth: Cengage Learning.
 11. Argyle, M., & Cook, M. (1976). Gaze and Mutual Gaze. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Kleinke, C. L. (1986). Gaze and eye contact: A research review. Psychological Bulletin, 100(1), 78-100.
 13. Smith, J. 10 Nonverbal Cues That Convey Confidence at Work. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/03/11/10-nonverbal-cues-that-convey-confidence-at-work/>.
 14. Barari, A. 5 Ways in Which Non-Verbal Communication Can Speed Up Career Growth. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://emeritus.org/blog/career-non-verbal-communication/>
 15. Tegano, R. Nonverbal communication in the workplace: The secret to team trust. [online]. [2024-06-17]. <https://www.betterup.com/blog/the-secret-to-building-trust-lies-in-the-unspoken>
 16. Kultúrne rozdiely v neverbálnej komunikácii. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://www.lexika.sk/blog/kulturne-rozdiely-v-neverbalnej-komunikacii/>
 17. Keiling, H. 9 types of nonverbal communication and how to understand them. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/nonverbal-communication-skills>
 18. Hull, R. The art of nonverbal communication in practice. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://journals.lww.com/thehearingjournal/fulltext/2016/05000/the_art_of_nonverbal_communication_in_practice.5.aspx>
 19. Cherry, K. Types of nonverbal communication. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na: <https://www.verywellmind.com/types-of-nonverbal-communication-2795397#citation-10>
 20. Hess, U. Encyclopedia of mental health. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/nonverbal-communication>
 21. Kudesia. R., Elfenbein, H. Nonverbal communication in the workplace. [online]. [2024-06-17]. Dostupné na <https://www.researchgate.net/publication/249643461_Nonverbal_communication_in_the_workplace>
 22. Chin. S. Relationship Between Non-Verbal Behaviour in Improving Work Place Relationship and Job Satisfaction. [2024-06-17]. Dostupné na <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1426>

Autor

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.