Spoločnosti VITA Academy s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 239 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 157334/B,  týmto informujú používateľa, že udelením súhlasu s poskytovaním služby zakúpenej u spoločností pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), používateľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Používateľ týmto potvrdzuje a vyhlasuje, že bol o vyššie uvedenej skutočnosti riadne poučený. Používateľ týmto udeľuje spoločnostiam VITA Academy s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 239 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 157334/B, súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa § 7 ods. 1 písm. c) Zákona.