Obdržali sme od Vás faktúru. Je vystavená bez DPH a na faktúre uvádzate, že nie ste platcami DPH. Podľa databázy však máte platné IČ DPH. Ste teda platci DPH alebo nie?