Online kurz Java I. Začiatočník je určený pre teba, ak sa chceš naučiť programovať v jazyku Java. Naučíme ťa, čo sú to dátové typy, operátory a ako pracovať so základnými príkazmi. Budeš vedieť, kde všade sa dá Java využiť a ako zmenila prostredie internetu. Osvojíš si Java prostredie na praktických príkladoch. Naučíme ťa tiež, čo sú to cykly a snippety a ako ich používať. Ako absolvent online kurzu Java I. Začiatočník získaš pevné praktické základy pre pokročilejšiu prácu v Jave.

Osnova

I. Základy Javy

Počiatky Javy
Prínos Javy pre Internet
Kúzlo Javy: bajtový kód
Základné hesla Javy
Objektovo orientované programovanie
Získanie sady Java Development Kit
Prvý jednoduchý program
Riešenie syntaktických chýb
Druhý jednoduchý program
Ďalší dátový typ
Dva riadiace príkazy
Tvorba blokov kódu
Bodkočiarky a usporiadanie príkazov
Spôsoby odsadzovania
Kľúčové slova jazyka Java
Identifikátory jazyka Java
Knižnice tried Javy

II. Zoznámenie sa s dátovými typmi a operátormi

Prečo sú dátové typy dôležité
Primitívne typy jazyka
Pravdivostný typ
Literály
Bližší pohľad na premenné
Obor a doba platnosti premenných
Operátory
Aritmetické operátory
Relačné a logické operátory
Operátory logiky skráteného vyhodnocovania
Operátor priradenia
Skrátené priradenia
Prevod typu v priradeniach
Pretypovanie nekompatibilných typov
Priorita operátorov
Výrazy

III. Príkazy pre riadenie programu

Vstupné znaky z klávesnice
Príkaz if
Vnorené príkazy if
Konštrukcia if-else-if
Príkaz switch
Vnorené príkazy switch
Cyklus for
Niekoľko variácií cyklu for
Chýbajúce časti
Cykly bez tela
Deklarovanie riadiacich premenných cyklu vnútri cyklu for
Rozšírený cyklus for
Cyklus while
Cyklus do-while
Použitie príkazu break pre opustenie cyklu
Použitie príkazu break ako isté formy príkazu „goto“
Použitie príkazu continue
Vnorené cykly

IV. Ďalšie dátové typy a operátory

Pole
Viacrozmerné pole
Nepravidelné pole
Alternatívna syntax pre deklaráciu polí
Priraďovanie odkazov na pole
Členská premenná length
Cyklus v štýle „for-each“
Reťaze
Argumenty príkazového riadku
Bitové operátory

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora